ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน ปี 2560 (โครงการปิดทองหลังพระ)
2. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
3. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสุ่ชุมชน ปี 2560 (โครงการปิดทองหลังพระ)
4. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน ปี 2560 (โครงการปิดทองหลังพระ)
5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ หรือ CBFCM ป่าชุมชนดงใหญ่วังอ้อ-วังถ้ำ ภายใต้โครงการ CBFCM
6. อบรม green city ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
7. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ หรือ CBFCM